Systémy vyvinuté na objednávku

1. generácia systému pre riadenie ČOV

V úzkej spolupráci s partnerom bol vyvinutý systém pre riadenie procesov v ČOV s diaľkovým manažmentom celého procesu čistenia.
Systém sa skladá z jednotlivých HW modulov, priemyselného počítača (HMI) a vzdialenej serverovskej aplikácie, ktorá na diaľku určuje správanie sa systému na základe informácií z pripojených senzorov a špeciálneho algoritmu.

 

Inteligentné riadenie  biologických ČOV 

Pre zahraničného partnera bol vyvinutý systém pre inteligentné riadenie procesov v bilogických ČOV. Systém sa skladá zo súboru meracích, spínacích a riadiacich modulov a tiež serverovskej aplikácie pre vzdialenú správu, zber údajov a notifikáciu podľa vopred určených parametrov.
V rámci vývoja HW a aplikácií bol navrhnutý aj systém áutomatického generovania 3D modelu ČOV podľa zadaných parametrov od technológa.

 

Diskrétny UV spektrofotometer

V spolupráci s partnerom bol vyvinutý prototyp diskrétneho UV spektrofotometra. V prvej fáze bola vytvorená stolová verzia zariadenia a v druhej fáze vývoja bolo nyvrhnuté a zrealizované zariadenia s automatickým odberom vzorky skúmanej kvapaliny vrátane aplikácie na vzdialený zber a vyhodnotenie údajov. 

 

Komplexný merací a notifikačný systém pre výrobnú prevádzku 

Pre zákazníka v SR sme navrhli a vyvinuli komplexný merací a notifikačný systém pre výrobnú prevádzku. Išlo o meranie teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu vo všetkých výrobných halách a následne o spracovanie nameraných údajov a notifikáciu užívateľov na základe vopred dohodnutého algoritmu.

 

3D projektor

V oblasti marketingu a reklamy sme pre nášho partnera vyvinuli 3D projektor. 3D projektor vytvára obraz okolo predmetu marketingu.

 

Systém pre sledovanie stavu a spôsobu narábania s trakčnými batériami

Pre partnera v SR sme vyvinuli systém pre sledovanie stavu a spôsobu narábania s trakčnými batériami , ktorý odhaľuje nesprávne zaobchádzanie s batériami v reálnom čase.  Zvyšuje tak možnosť majiteľa batérií včas zasiahnuť a uchovať hodnotu svojho majetku dlhšie. Tiež vie jednoduchým spôsobom preukázať, ako bola realizovaná každodenná starostlivosť o jeho majetok u jeho klienta.

 

Systém pre sledovanie parametrov prostredia v kanceláriách

Pre partnera v SR sme navrhli a vyvinuli zariadenie pre sledovanie najdôležitejších parametrov vduchu v kanceláriach. Zariadenie je malé, kompaktné, s nadradeným systémom komunikuje cez WiFi. Sleduje parametre ako sú napr. teplota, relatívna vlhkosť, CO2, prchavé organické zlúčeniny, množstvo prachu a pod. Okrem toho sleduje aj intenzitu a farbu svetla okolia. Údaje posiela na centrálny server, ktorý po prepojení s inými systémami zákazníka je nápomocný pri riadení ventilácie alebo iných technologických systémov v inteligentných budovách.

 

Zisťovanie úniku špeciálnych kvapalín

Pre partnera v SR sme vyvinuli online senzor pre detekciu úniku špeciálnych kvapalín z nádrží. Ide napr. o močovku, kvasnicu, srvátku a pod …. 
Samotné senzory detegujú únik danej látky z nádoby a posielajú namerané veličiny do kontroléra, ktorý následne vyhodnotí miesto úniku kvapaliny a zabezpečí zaznamenanie incidentu do pamäte kontroléra.