EM-IO-FC


Tento modul patrí do skupiny modulov všeobecne používaných pre riadenie technologických procesov. Získava údaje z pripojených analógových senzorov a spína 1 až 8 pripojených zariadení, na základe príkazov nadradeného systému.Hlavné využitie:

  • pre spínanie technologických zariadení
  • meranie fyzikálnych veličín pomocou pripojených analógových snímačov (s vysokoimpedančným výstupom)
  • meranie fyzikálnych veličín s pripojenými senzormi s výstupom 0-20mA alebo 0-10V
Modul má štandardné vstupy pre senzory, ako sú pH, Redox, teplota (PT100), univerzálne analógové vstupy 0-10V (prípadne 4-20mA). Má aj kontaktné vstupy a 8 triakových výstupov s napätím 230V AC. Modul disponuje aj vstupom pre interný senzor pre meranie tlaku vzduchu.

Modul je napájaný z jednosmerného zdroja 10-24V.

Pripojenie k nadriadenému systému (master) je potrebné. K nadriadenému systému sa modul pripája cez rozhranie RS485 prostredníctvom protokolu Modbus-RTU. 

Vstupy:
vstup pre Redox senzor ... galvanicky izolovaný vstup
vstup pre pH senzor ... galvanicky izolovaný vstup
vstup pre PT100 senzor .... galvanicky izolovaný vstup
3 vstupy pre snímanie pretekajúceho prúdu pomocou externého prúdového transformátora, synchronizované s 3 triakovými výstupmi (0,5A - 50A, podľa použitého prúdového transformátora)
analógový vstup 0-10V alebo 4-20mA  vrátane napájania pripojeného senzora 5/10/12/15/24V max. 1W
3x vstup pre snímanie kontaktu
3x analógový vstup   0-3,2V
vstup pre meranie tlaku pomocou interného tlakového senzora

Výstupy:
3x triakový výstup 230V AC  s externým meraním pretekajúceho prúdu
5x triakový výstup so snímaním pretekajúceho prúdu

LED signalizácia
zabezpečuje signalizáciu prítomnosti napájacieho napätia, komunikácie modulu s nadradeným systémom, vypnutie/zapnutie výstupov, pretekajúci prúd cez pripojené zariadenie, zopnutie snimania kontaktov a pod.

Nadradený systém komunikuje s modulom pomocou Modbus RTU protokolu. Zmeny v konfigurácii modulu a spínanie výstupov je zabezpečené cez holding registre a stavové informácie sú sprístupnené cez input registre. V holding registroch sa uchovávajú aj údaje týkajúce sa kalibrácie meracích vstupov. Dáta, týkajúce sa konfigurácie a kalibrácií sa ukladajú do pamäte typu EEPROM.